Kotona pitempään - huomioi turvallisuus

Ikääntyneet - Kotona pitempään

Kotona pitempään – huomio turvallisuuteen

Hyvään elämään liittyy turvallinen asuminen. Useimmille se tarkoittaa omaa kotia ja toisille palveluasumista. Ikääntyessä arjen sujuvuudesta on huolehdittava hyvin laaja-alaisesti. Kotona asumisen onnistuminen tarkoittaa panostamista kaikkiin tekijöihin, jotka edistävät kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänlaatua. Siivous-, koti- tai ateriapalvelu ovat esimerkkejä kotiin saatavasta avusta, mutta myös muita elämänlaatua lisääviä apu- ja tukimuotoja tarvitaan. Itse voit vaikuttaa arjessa pärjäämiseen ja selviytymiseen ylläpitämällä terveellisiä elintapoja ja hyvää toimintakykyä ja pyytämällä apua ja tukea tarvittaessa. On tärkeää, että on mahdollisuus liikkua kodin ulkopuolella, käydä asioilla ja osallistua erilaisiin tapahtumiin, jotka ylläpitävät mielenvirkeyttä ja sosiaalisia suhteita. 

Turvallisen liikkumisen perustana on päivittäinen jalkeilla olo ja hyvä tasapaino. Kunto voi heiketä iäkkäänä hyvinkin nopeasti ja siksi on tärkeää välttää pitkään paikallaan olemista, istumista tai pitkäaikaista vuodelepoa. Tasapainoa ja lihaskuntoa voi harjoittaa mainiosti päivittäisten askareiden lomassa. Liikkumisesta enemmän liikuntaosiossa.

Iän myötä toiminta- ja havaintokyky saattavat heikentyä ja siten riski tapaturman tai muun onnettomuuden sattumiseen kasvaa. Kotona asuessa turvallisuuden varmistaminen on tärkeää. Kodin ja lähiympäristön turvallisuutta voidaan arvioida erilaisilla tarkistuslistoilla ja nähdä mahdollinen jatkotoimien tarpeellisuus. Kodin turvallisuus on yksilöllinen asia, mikä ei tarkoita pelkästään vaaroja aiheuttavien ympäristötekijöiden poistamista vaan myös toimintatapojen muutoksia ja hyvästä toiminta- ja liikkumiskyvystä huolehtimista. Koti kannattaa sisustaa mahdollisimman esteettömäksi. Kaatumisriskiä voi pienentää poistamalla mattoja ja lisäämällä tukikahvoja tarvittaviin paikkoihin. Myös pukeutumiseen, peseytymiseen ja ruoanlaittoon sekä liikkumiseen löytyy monenlaisia apuvälineitä. Apuvälineet helpottavat, tukevat ja turvaavat päivittäistä elämää. Kaatumisia voidaan ehkäistä ja se kannattaa. Myös erilaisin teknisin toimenpitein on mahdollista luoda kotiin turvallisempi ympäristö. Teknisten ratkaisujen tulee olla helppokäyttöisiä ja toimintavarmoja. Tutustu Kotona asumisen tuki (THL)

Tietoa kuntoutuksesta  

Lääkinnällisen kuntoutuksen avulla ylläpidetään ja parannetaan asiakkaan toimintakykyä sekä tuetaan asiakkaan selviytymistä liikkumisessa ja päivittäisissä toiminnoissa. Kuntoutuksen palveluja ovat fysio- ja toimintaterapia ja apuvälinepalvelut. Rintamaveteraanikuntoutukseen ovat oikeutettuja rintamaveteraanit, jotka ovat osallistuneet vuosien 1939–1945 sotiin ja joille on myönnetty joko rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus tai rintamatunnus.

Lue lisää

Suomen mielenterveysseura; Muutoksia, luopumista ja elämäntaitoa
Ikääntyvän palveluopas
Kela
Turvallisia vuosia, Tietoa tapaturmien ehkäisemiseksi iäkkäille ja heidän läheisilleen