Sähköisen asioinnin sopimus

Sähköisen asioinnin sopimus

Sähköisten palvelujen käyttö edellyttää sähköisen asioinnin sopimuksen tekemistä sinun ja Epshp:n välillä. Sähköiset palvelut tarjotaan alueen omahyviksen kautta. Hyväksymällä sähköisen asioinnin sopimuksen hyväksyt Epshp:n tarjoamien sähköisten asiointipalveluiden käytön, sitoudut noudattamaan annettuja ohjeita ja toimimaan niiden mukaisesti.

Sopimus sähköisen asiointipalvelun käyttämisestä

1. Yleistä

Sähköinen asiointipalvelu (OmaHyvis) on tarkoitettu EteläPohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille, myöhemmin ”Käyttäjä”. Palvelu on Käyttäjälle maksuton. Sähköisen asioinnin sopimus tehdään sähköisten asiointipalveluiden tarjoajan (Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri) ja sähköisen asioinnin palveluita käyttävän kansalaisen (myöhemmin käyttäjä) välillä. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella sähköiset palvelut tarjotaan alueen sähköisen asiointipalvelun (OmaHyvis) kautta.  Sähköisen asiointipalvelun kautta tarjottavat palvelut sisältävät kulloinkin käytettävissä olevien sähköisten asiointipalveluiden kokonaisuuden, kansalliset palvelukokonaisuudet ovat osa sähköisiä palveluita. Sähköisiä palveluita voivat tuottaa useat eri toimittajat, tavoite on tarjota kansalaisille sähköiset palvelut käytettäväksi yhden tunnistautumisen periaatetta noudattaen.

Sähköisen asiointipalvelun kautta voit kirjautua henkilökohtaiseen sähköiseen palveluun (OmaHyvis). Henkilökohtaiset sähköiset palvelut edellyttävät kansalaisen vahvaa tunnistamista ennen Palvelun käyttöä. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä hallinnoi ja 2M-IT ylläpitää sähköistä Palvelua. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin viitataan jäljempänä termillä ”Palveluntarjoaja”.

Palvelujen käyttö edellyttää tämän sähköisen asioinnin sopimuksen tekemistä Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välillä. Käyttäjä liittyy palveluun ja sähköisen asioinnin käyttäjäksi hyväksymällä erilliset palvelun käyttöehdot ja tämän sähköisen asioinnin sopimuksen itseään sitoviksi. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Hyväksymällä tämän sähköisen asioinnin sopimuksen Käyttäjä hyväksyy Palveluntuottajan tarjoamien sähköisten asiointipalveluiden käytön, sitoutuu noudattamaan annettuja ohjeita ja toimimaan niiden mukaisesti.

Hyvis toimii sähköisenä Asiointikanavana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. OmaHyvis mahdollistaa sähköisen asioinnin, tietoturvallisen ja –suojatun yhteyden kautta hoidostasi vastavan sosiaali -ja terveydenhuollon organisaatioon kellon ajasta ja paikasta riippumatta. Palvelu sisältää myös yhteistyökumppaneiden ja kolmannen osapuolten tuottamia aineistoja ja palveluita.

Tutustu huolella näihin ehtoihin. Hyväksyessäsi Sähköisen asiointipalvelun (OmaHyvis) käyttöösi hyväksyt samalla käyttöehdot ja tämän sähköisen asioinnin sopimuksen.

Hyväksymällä sähköisen asioinnin sopimuksen käyttäjä sitoutuu siihen, että

  1. Käyttäjän antamia tietoja voidaan käyttää hänen hoitonsa suunniteluun ja toteutukseen
  2. Palveluntuottaja tuottaa osan palveluista sähköisesti OmaHyviksen kautta
  3. Käyttäjään otetaan jatkossa yhteyttä ja asiointeja hoidetaan ensisijaisesti sähköisen asioinnin kautta
  4. Käyttäjä sitoutuu vastaanottamaan palveluiden käyttöön liittyvää tietoa ja palveluita
  5. Käyttäjä sitoutuu ylläpitämään yhteystietojaan sähköisessä asiointipalvelussa (OmaHyvis)
  6. Osana sähköistä asiointia Palveluntuottaja saa lähettää minulle ilmoittamaani matkapuhelimeen ja/tai sähköpostiosoitteeseen palveluiden käyttöön liittyvää tietoa, esimerkiksi muistutuksen ajanvarauksesta tai ilmoituksen OmaHyvikseen lähetetystä viestistä.

2. Palveluntarjoajan yhteystiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, ”EPSHP” Postiosoite: Huhtalantie 53, 60220 Seinäjoki, Puhelin 06 415 4111 (puhelinkeskus avoinna klo 7 - 21), hyvis-yllapito.etela-pohjanmaa@epshp.fi

Y-tunnus 0243096-0

3. Käyttöoikeus

 Käyttöoikeus sisältää oikeuden käyttää käyttöehtojen mukaisesti Palvelua.

3.1  Rekisteröityminen ja Palvelunkäyttö

Sähköinen asiointipalvelu (OmaHyvis) on henkilökohtainen, yksittäiselle kansalaiselle tarkoitettu palvelu. Palvelun osioiden käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Palveluun kirjautuminen ja käyttäminen edellyttävät vahvan tunnistusmenetelmän käyttöä. Tunnistautuminen tapahtuu kansallisessa tunnistuksenohjaus-, suomi.fi-palvelussa.

Palvelun käyttö edellyttää, että Käyttäjä hyväksyy tämän sähköisen asioinnin sopimuksen lisäksi järjestelmään kirjautumisen yhteydessä Hyvis -järjestelmän käyttöehdot ja mahdolliset palvelukohtaiset lisäehdot. Käyttäjä ei saa muulla tavoin hyödyntää Palvelua tai sen osia ilman Palveluntarjoajan kirjallista lupaa. Palveluntarjoaja on oikeus evätä Palvelu käyttäjältä. Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden sulkea asiointitilin, mikäli käyttäjä ei ole käyttänyt palvelua vuosiin.

Palvelun käyttäjäksi rekisteröidyttäessä ja aina Palveluun kirjauduttaessa Käyttäjän nimitiedot voidaan hakea Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. Nimitiedot voidaan myös saada alkuperäisestä tunnistuslähteestä esim. pankin tunnistuspalvelusta sekä itse päivitettävien tietojen osalta myös Palveluntarjoajan erillisestä asiakas- tai potilastietojärjestelmästä. Käyttäjä voi ylläpitää omia tietojaan (osoite, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite) palvelussa. Näitä tietoja voidaan käyttää sähköisen asioinnin välineinä, kuten esimerkiksi sähköpostiherätteiden ja tekstiviestien lähettämiseksi. Käyttäjän tiedot voidaan päivittää Palveluntarjoajan käyttämään asiakas-tai potilastietojärjestelmään.

Sähköisen asiointipalvelun (OmaHyvis) kautta tapahtuvassa sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön antamassa ohjauksessa, neuvonnassa sekä palveluohjauksessa noudatetaan mm. lakia potilaan asemasta ja oikeuksista. Syntyviä tietoja käytetään hoidon yhteydessä asiakassuhteen vaatimassa laajuudessa. Käyttäjän tietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin.

3.2  Viestien välittäminen

Käyttäjä antaa sähköisen asiointipalvelu (OmaHyvis) käyttöehdot hyväksyessään yleisen suostumuksen siihen, että Palveluntuottaja ja Palveluntuottajan liittämät yhteistyökumppanit saavat toimittaa hänelle viestejä sähköisesti asiointipalveluun. Tällöin viestiä ja sen sisältöä ei toimiteta postitse kirjeellä tai soittamalla.

Käyttäjän tulee tallentaa sähköiseen asiointipalveluun (OmaHyvis) yhteystietonsa sähköisen asioinnin onnistumisen varmistamiseksi. Käyttäjä saa ilmoituksen (”heräteviestin”) saapuneesta viestistä tai muusta tiedosta. Käyttäjä voi määritellä heräteviestin saapumaan matkapuhelimen lisäksi myös sähköpostiin.

Käyttäjä voi toimittaa palvelun kautta viestejä Palveluntarjoajalle silloin, kun asiasta on Palveluntarjoajan kanssa sovittu. Käyttäjä voi vastata palveluntarjoajan lähettämään viestiin. Sähköisen asioinnin kautta tapahtuneet asioinnit säilyvät Asiointipalvelussa tai ovat saatavissa Palvelutarjoajalta. Palveluntarjoaja määrittää mahdollisten liitetiedostojen tiedostomuodot. Viestien mahdollisesti sisältämien linkkien (sähköinen dokumentti, lähettäjän Palvelu tai muu lähettäjän määrittelemä osoite sikäli kuin tämä muutoin on sallittua) oikeellisuudesta vastaa linkin lähettäjä.

Palveluntarjoaja huolehtii lakisääteisten tietojen arkistoinnista.

3.3  Immateriaalioikeudet

Palveluntuottajalla on Hyvis -portaalin kaikki oikeudet ja omistusoikeudet, kuten kaikki immateriaalioikeuksilla suojatut oikeudet. Käyttäjällä on oikeus ainoastaan OmaHyvis sivullaan olevaan tietoon. Palveluntuottajalla on oikeus käyttää näitä tietoja tässä sopimuksessa mainittujen Palveluntuottajan velvollisuuksien ja tehtävien täyttämiseksi. Palvelua käytetään käyttöehtojen sallimassa laajuudessa.

Käyttäjällä on kuitenkin oikeus tallentaa yksittäisiä ja yksityisiä tietoja Palvelusta itselleen omaan käyttöönsä.

Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa, taikka muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista Palveluntuottajalle, sen yhteistyökumppaneille tai kolmansille osapuolille.

4. Käyttäjän vastuut

Käyttäjä vastaa Palvelun kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta ja asianmukaisuudesta ja kohdentamisesta oikealle taholle. Käyttäjä vastaa Palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta, ylläpidosta ja käytöstä. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan tunnistetietojensa salassapidosta. Käyttäjä vastaa kaikesta tunnistetiedoillaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, maksuista, velvoitteista ja seuraamuksista.

Käyttäjä on tähän sopimukseen perustuen velvollinen käyttämään Palvelua näiden käyttöehtojen, Suomen lainsäädännön, viranomaismääritysten ja hyvän tavan mukaisesti ja on vastuussa näiden vastaisesta Palvelun ja sen sisältämän aineiston käytöstä Palveluntuottajalle, Yhteistyökumppaneille tai kolmansille osapuolille aiheutuneesta vahingosta.

5. Muut ehdot

Palvelun tarjoaja kerää rekisteröityneen Käyttäjän antamia henkilötietoja (mm. nimi, henkilötunnus ja osoite) ja Käyttäjän Palvelun käyttöä koskevia tietoja Palveluntarjoajan asiakas- ja potilastietorekisteriin. Tietoja ei luovuteta Käyttäjästä kerättyjä tietoja ulkopuolisille ilman laissa olevaa perustetta. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä hyvää tiedonkäsittelytapaa. Rekisteritietojen tarkastusoikeus perustuu lainsäädäntöön ja määritellään rekisteriselosteessa tarkemmin.

Palveluntarjoajalla on oikeus estää Palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että Palvelua käytetään hyvän tavan ja tämän sopimuksen vastaisesti. Palvelun mahdollisesti sisältämistä linkeistä vastaa kolmas osapuoli. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä, toimintaa ja saavutettavuutta palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä rajoituksetta parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. Palvelun rekisteriseloste löytyy tästä linkistä.

Palvelun ylläpitäjä järjestää Palvelun tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti. Palvelussa käsiteltävät tunnistetiedot välitetään aina vahvaa salausta käyttäen. Palveluntarjoaja ei takaa Palvelun keskeytymätöntä ja virheetöntä toimintaa. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjille tai kolmansille osapuolille Palvelun mahdollisesti sisältämistä asiallisista tai teknisistä virheistä tai puutteellisuuksista tai Palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista, johtuivatpa nämä virheet erehdyksestä, Palvelun tai tietoliikenneyhteyksien toimintahäiriöistä, huoltotöistä tai muusta syystä.

Palvelu sisältää ja sen kautta on saavutettavissa myös Yhteistyökumppaneiden, muiden kolmansien tahojen ja/tai Käyttäjän itsensä tuottamaa sisältöä ja palveluita, joista vastaa kukin Yhteistyökumppani, muu kolmas taho ja/tai Käyttäjä itse.

Sähköisen asiointipalvelun (OmaHyvis) kautta tapahtuva terveydenhuollon ammattihenkilön antama ohjaus, neuvonta ja palveluun ohjaus on potilaslain (785/92) tai sosiaalipalveluissa sosiaalilain (1301/2014) alaista toimintaa.

Haluan solmia sopimuksen sähköisten palveluiden käytöstä tässä sopimuksessa kuvatulla tavalla. Olen lukenut Palvelun käyttöehdot sekä sopimuksen ja ymmärrän niiden sisällön.