Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

(Kurikka, Evijärvi, Kauhava, Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Alavus, Kuortane, Soini, Ähtäri, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva, Ilmajoki, Isokyrö, Lapua)

Perustoimeentulotuki on siirtynyt vuoden 2017 alusta Kelan hoidettavaksi. Kuntien päätettäväksi jäivät erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat täydentävän toimeentulotuen menot sekä ehkäisevä toimeentulotuki.
Hakemus täydentävästä tai ehkäisevästä toimeentulotuesta tehdään kunnan toimielimelle, jos hakija on saanut hakemusta koskevalle ajalle tehdyn päätöksen perustoimeentulotuesta.
Kunta voi myöntää ehkäisevää toimeentulotukea vain kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi ilman perustoimeentulotuen päätöstä.

Tarkoituksena on, että toimeentulotuen myöntäminen kunnissa perustuu sosiaalihuollossa yhdessä asiakkaiden kanssa tehtyyn palvelutarvearvioon ja asiakassuunnitelmaan. Toimeentulotuen myöntäminen on enemmän sosiaalityön väline kuin pelkkä etuus. 
 
Viranomaisilla on sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 20 §:n nojalla oikeus saada valtion ja kunnan viranomaisilta sekä muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä, Kansaneläkelaitokselta, Eläketurvakeskukselta, Eläkesäätiöltä tai muulta eläkelaitokselta, vakuutuslaitokselta, koulutuksen järjestäjältä, sosiaalipalvelujen tuottajalta, terveyden- ja sairaudenhoitotoimintaa harjoittavalta yhteisöltä tai toimintayksiköltä sekä terveydenhuollon ammattihenkilöltä salassapitosäännösten estämättä näiden hallussa olevat sosiaalihuollon asiakassuhteeseen olennaisesti vaikuttavat tiedot ja selvitykset, jotka viranomaiselle laissa säädetyn tehtävän mukaisesti ovat välttämättömiä sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi ja viranomaiselle annettujen tietojen tarkistamiseksi. 

Sosiaaliviranomaisella on tekninen käyttöyhteys Kelan etuusjärjestelmään, josta asiakkaan tietoja voidaan tarkastaa (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 21§).

Puutteellinen hakemus ja/tai puutteelliset hakemuksen liitteet viivästyttävät hakemuksen käsittelyä.
 

Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

Pääset täyttämään lomakkeen alla olevasta painikkeesta.