Asiakkaana ja potilaana

Asiakkaana ja potilaana

Näiltä sivuilta löytyy tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnasta sekä asiakkaan ja potilaan asemasta. 

THL on tuottanut sähköisen potilaan oppaan, jossa kerrotaan mm. kuinka voit vaikuttaa oman hoitosi turvallisuuteen.

 

Potilaan ja asiakkaan asema ja oikeudet

Potilaiden ja sosiaalihuollon asiakkaiden asemaa ja oikeuksia turvaavat lait. Lait määrittelevät oikeudelliset periaatteet, joiden mukaan potilaita ja sosiaalihuollon asiakkaita on kohdeltava.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 (Finlex)

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 (Finlex)

Potilaalla ja sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus saada asianmukaista ja laadultaan hyvää palvelua laissa säädetyn ajan kuluessa. Hoidon eri vaihtoehdoista on kerrottava hänelle avoimesti ja ymmärrettävästi. Potilasta ja asiakasta on kohdeltava loukkaamatta hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan tai yksityisyyttään.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjat ja niissä olevat tiedot ovat salassapidettäviä. Potilaalla ja sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus tietää, mihin hänen tietojaan käytetään.

Jos asiakas kokee tulleensa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa väärin kohdelluksi tai kaipaa neuvoja oikeuksistaan, hän voi saada apua potilas- tai sosiaaliasiamieheltä. Mikäli asiakas ei ole tyytyväinen saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun, hän voi tehdä muistutuksen toimintayksikön vastuuhenkilölle tai tehdä kantelun valvovalle viranomaiselle. Sosiaalihuollossa asiakas voi lisäksi hakea muutosta saamaansa päätökseen. Potilasvahingosta voi hakea korvausta Potilasvakuutuskeskuksesta.

Lue lisää Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta

Jos olet ollut Keski-Suomen sairaanhoitopiirin asiakkaana ja haluat antaa palautetta hoidosta, kohtelusta ja laboratoriopalveluista tai haluat ilmoittaa vaaratapahtumasta linkki sairaanhoitopiirin palautesivulle löytyy tästä.