Lue lisää

Sosiaalihuoltolain mukainen toiminta

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 35 §:n mukaan, jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, sosiaalikuraattori taikka sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, lasten päivähoidon, pelastuslaitoksen, Hätäkeskuslaitoksen, Tullin, poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Kansaneläkelaitoksen tai ulosottoviranomaisen palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, hänen on

1. ohjattava henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai

2. henkilön antaessa suostumuksensa otettava yhteyttä kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, jotta tuen tarve arvioitaisiin. Tällöin kyseessä on yhteydenotto sosiaalihuollon tuen tarpeen arvioimiseksi.

Jos suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, tai lapsen etu sitä välttämättä vaatii, edellä mainittujen ilmoitusvelvollisten henkilöiden on viipymättä, salassapitosäännösten estämättä, tehtävä ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta.

Myös muu kuin edellä mainittua tahoa edustava henkilö voi tehdä ilmoituksen häntä koskevien salassapitosäännösten estämättä.

Lastensuojeluilmoituksen ja ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tekemisestä säädetään lastensuojelulain 25 ja 25 c §:ssä. Jos ilmoitusvelvollinen henkilö on ottanut viipymättä yhteyttä sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen siten kuin edellä on todettu ja ilmoittanut yhteydenoton syyt, ei samojen tietojen perusteella tarvitse tehdä erillistä lastensuojeluilmoitusta.