Palvelun yleiset käyttöehdot


1. Yleistä

Hyvis -terveys- ja hyvinvointiportaali on sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen asioinnin ”Palvelualusta”. Alustaa hallinnoi 2M-IT Oy. 2M-IT Oy:öön viitataan tässä asiakirjassa jäljempänä termillä ”Palvelualustan tarjoaja”.

Palvelualustan kautta sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt tarjoavat asiakkailleen (jäljempänä ”Käyttäjä”) sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiä palveluita. Sähköisten palveluiden käytöstä Käyttäjä tekee erillisen sähköisen asiointisopimuksen palvelua tuottavan sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation kanssa.

2. Palvelualustan tarjoajan yhteystiedot

2M-IT Oy
Heikinkatu 7
48100 KOTKA
 

3. Käyttöoikeus

Käyttäjä ei saa näiden käyttöehtojen mukaisesti mitään muita oikeuksia paitsi oikeuden käyttää Palvelualustaa.

3.1. Rekisteröityminen ja Palvelualustan käyttö
Palvelualustan Käyttäjäksi voi rekisteröityä ainoastaan luonnollinen henkilö. Palvelualustan osioiden käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Palvelualustan käyttäjäksi rekisteröidyttäessä ja aina Palvelualustaan kirjauduttaessa Käyttäjä tunnistetaan kansallista tunnistamispalvelua käyttäen (Suomi.fi- tunnistamispalvelu).

Tunnistamispalvelusta saadaan Palvelualustan käyttöön tarvittavat Käyttäjän henkilötiedot. Käyttäjän on annettava riittävät ja oikeat tiedot alustan käyttämistä varten. Käyttäjä vastaa antamistaan tiedoista sekä niiden päivittämisestä. Näitä tietoja voidaan käyttää sähköisten asiointipalveluiden tuottamiseen sekä sähköpostiherätteiden ja tekstiviestien lähettämiseen.

Palvelualustaan rekisteröityminen edellyttää aina Käyttäjän vahvaa tunnistamista. Yksittäisiä ja erikseen määriteltyjä palveluita voidaan avata käyttäjille myös niin sanotulla heikolla tunnistamisella.

Palvelualustan käyttö edellyttää, että Käyttäjä hyväksyy ja noudattaa Käyttöehtoja ja mahdollisia palvelukohtaisia lisäehtoja. Palvelualustaa saa käyttää vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Käyttäjä ei saa muulla tavoin hyödyntää Palvelualustaa tai sen osia ilman Palvelualustan tarjoajan kirjallista lupaa. Palvelualustan tarjoaja pidättää itsellään oikeuden evätä alustan käyttö Käyttäjältä.

3.2 Tekijänoikeus
Palvelualustan sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeudella suojattuja. Kaikki Palvelualustan käyttöoikeudet, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kuuluvat 2M-IT Oy:lle. Käyttäjällä ei ole oikeutta toisintaa Palvelualustaa millään tavalla tai missään muodossa eikä jakaa, välittää, kääntää, muunnella, sovittaa tai muulla tavalla muuttaa Palvelualustaa.

Käytettäessä Palvelualustaa sähköisen asioinnin sopimuksen sallimassa laajuudessa on aina mainittava 2M-IT Oy nimi. Palvelualustan käyttö tietopalvelutarkoituksiin on kielletty. Mitä edellä on sanottu, koskee myös Käyttäjälle Palvelualustan kautta lähetettyä aineistoa.

4. 2M-IT Oy:n vastuut ja velvollisuudet

2M-IT Oy tuottaa Palvelualustan sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden käyttöön, jotta ne voivat tuottaa palveluita asiakkailleen. 2M-IT Oy vastaa Palvelualustan toimivuudesta ja ylläpidosta.

Palvelualustan tarjoaja ei vastaa Palvelualustasta löytyvästä tai sieltä linkitetystä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden, heidän yhteistyökumppaneidensa tai kolmannen osapuolen tuottaman ja julkaiseman sisällöstä tai sen oikeellisuudesta, täsmällisyydestä, luotettavuudesta ja käytettävyydestä eikä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden tarjoamista palveluista.

Palvelualustan tarjoaja ei takaa Palvelualustan keskeytymätöntä ja virheetöntä toimintaa. Palvelualusta tarkistetaan säännöllisesti toimintahäiriöiden estämiseksi. Palvelualustan tarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelualustan toiminta sen muutoksen, uudistuksen, huolto- ja asennustöiden taikka niiden kaltaisten Palvelualustaan liittyvien muiden syiden vuoksi, taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Käyttökatkoksista pyritään kuitenkin ilmoittamaan Käyttäjille mahdollisimman ajoissa yleisellä ilmoituksessa Palvelualustalla.

Palvelualustan tarjoaja ei vastaa Käyttäjille tai kolmansille osapuolille Palvelualustan mahdollisesti sisältämistä asiallisista tai teknisistä virheistä tai puutteellisuuksista aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista, johtuivatpa nämä virheet erehdyksestä, Palvelualustan tai tietoliikenneyhteyksien toimintahäiriöistä, huoltotöistä tai muusta syystä.

Palvelualustan tarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelualustan sisältöä ja toimintaa Palvelualustan kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä rajoituksetta parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina.

5. Käyttäjän vastuut

Käyttäjä vastaa Palvelualustan käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta, ylläpidosta ja käytöstä, sekä kaikista Palvelualustan käytöstä aiheutuvista kustannuksista.

Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan tunnistamistietojensa salassapidosta. Käyttäjä vastaa kaikesta tunnistamistiedoillaan tapahtuneesta Palvelualustan käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, maksuista, velvoitteista ja seuraamuksista.

6. Henkilötietojen käyttö

Kerätyn tiedon omistajana ja rekisterinpitäjänä toimii sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio, jonka kanssa Käyttäjä on tehnyt sähköisen asiointipalvelusopimuksen. Palvelualusta kerää rekisteröityneen ja sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation kanssa sähköisen asiointisopimuksen tehneen Käyttäjän antamia henkilötietoja (mm. nimi, henkilötunnus ja osoite, kotikunta), Käyttäjän Palvelualustan käyttöä koskevia tietoja ja valitun palvelun kautta Käyttäjän antamia tietoja henkilörekisteriin (”OmaHyvis -palvelun asiakasrekisteri”). Palvelualustan tarjoaja ei luovuta Käyttäjästä tietoja kolmansille osapuolille ilman laissa olevaa perustetta.

Käyttäjien henkilötietoja käsitellessään Palvelualustan tarjoaja noudattaa henkilötietolakia, sähköisen viestinnän tietosuojalakia sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tiedonkäsittelytapaa.

Rekisteröidyllä Käyttäjällä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot (Henkilötietolaki 26 §). Tarkastuspyyntö kohdistetaan palvelua tuottavalle sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolle.

7. Tietoturva

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Palvelualustan tarjoaja järjestää Palvelualustan tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti, sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä.

Palvelualustaan kohdistuvasta, erityisesti tietoturva-uhkasta tulee Palvelualustan tarjoajan ilmoittaa viipymättä Palvelualustan kotisivuilla Käyttäjälle sekä kerrottava samalla Käyttäjän käytettävissä olevista toimenpiteistä uhan torjumisessa.

8. Tekniset vaatimukset ja ehdot

Palvelualusta tukee vain yleisesti käytössä olevia käyttöjärjestelmiä, selaimia ja niiden versioita. Palvelualustan tarjoaja ei takaa, että Palvelualusta palveluineen toimii kaikissa selaimissa.

Palvelualustan tarjoaja on oikeus estää palvelun käyttö laitteilta, joiden tietoturva ei tue ajantasaisia tietoturvastandardeja ja -suosituksia.

Palvelualustan tarjoajalla on mahdollista määritellä sallitut liitetiedostojen tiedostomuodot ja koko.